Одабране композиције и извођачи Ђурђевданског фестивала 2023

 

Селекциона комисија одабрала је 18 композиција које ће 13. маја 2023. године бити премијерно изведене на 29. Међународном Ђурђевданском фестивалу дјечије пјесме у Бањој Луци. Комисија је одабрала двадесет и једног извођача из Летоније, Русије, Бугарске, Словеније, Хрватске, Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине.

Чланови селекционе комисије:
1. Дејан Дејановић, руководилац Музичке продукције РТРС
2. Драгољуб Сладојевић, уредник у Музичкој продукцији РТРС
3. Маја Татић, уредник у Музичкој продукцији РТРС
4. Албина Смајловић Томић, уредник у Музичкој продукцији РТРС
5. Александар Јошић, уредник Редакције музичког програма ТВ РС

Одабране су сљедеће композиције и извођачи (по абецедном реду композиција):

01. БУГАРСКА ПЈЕСМА (БЪГАРСКА ПЕСЕН)
Извођач: Нија Стојанова (Софија/Бугарска)
Музика и текст: Галина Иванова
Аранжман: Георги Цветков

02. ДЈЕЦА СВЕМИРА
Извођачи: Тара и Зола Ристић (Сарајево/БиХ)
Музика, текст и аранжман: Ђорђе Јованчић

03. ДЈЕЧИЈИ ЗАКОН
Извођач: Леона Стајић (Бијељина/БиХ)
Музика и аранжман: Веселин Френки Богићевић
Текст: Сања Шестовић

04. ИМА НЕКА ПРИЧА
Извођач: Ана Ајдуковић (Борово Насеље/Хрватска)
Музика и текст: Моника Јукић
Аранжман: Мики Ноплинг

05. КА ТЕ ЧЕШ, ТАК ПАЧ ЈЕ
Извођач: Тиса Гал (С.Бистрица/Словенија)
Музика и текст: Ладислав Славц Ковачич
Аранжман: Томислав Валенко

06. ЉЕПШЕ УЗ НАС
Извођач: Ирис Фемић (Подгорица/Црна Гора)
Музика: Немања Михајловић
Текст: Тоде Николетић
Аранжман: Немања Михајловић

07. НА ОСТРВУ ДЈЕТИЊСТВА (UZ BĒRNĪBAS SALAS)
Извођач: Дарина Тумашевича (Рига/Летонија)
Музика и аранжман: Јелена Лереина Швилпе
Текст: Аија Целма

08. НА ПУТ СЕ СПРЕМИ
Извођач: Маја Умићевић (Нови Град/БиХ)
Музика и текст: Јелена Остојић
Аранжман: Бојан Ђурић

09. НЕКА НОВА ЈА
Извођач: Мона Мујовић (Подгорица/Црна Гора)
Музика: Ана Клепић
Текст: Ана Клепић и Сања Перић
Аранжман: Ладо Леш

10. ПАПРАТ ЦВЈЕТА (ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК)
Извођач: Диана Улихањан (Москва/Русија)
Музика и текст: Татјана Кошкарова
Аранжман: Роман Кошкаров

11. ПЛАШТ ЉУБАВИ
Извођач: Николина Катавић (Загреб/Хрватска)
Музика: Ламиа Белошевић
Текст: Далиборка Царевић Девернај
Аранжман: Петар Бркљачић

12. ПОГЛЕДАЈ МЕ
Извођач: Ива Раденковић (Сомбор/Србија)
Музика: Марија Хајнал Стошић
Текст: Марија Хајнал Стошић и Предраг Ђуришић
Аранжман: Ладо Леш

13. ПОСТАЋУ ЗВИЈЕЗДА
Извођач: Марија Вуковић (Бања Лука/БиХ)
Музика и текст: Душан Шестић
Аранжман: Горан Ђенић

14. СЈАЈ
Извођач: Маша Миловановић (Београд/Србија)
Музика и аранжман: Немања Михајловић
Текст: Тоде Николетић

15. ТАКО ЉУБАВ СИЈА
Извођач: Андреа Јаковљевић (Фоча/БиХ)
Музика: Весна Вељковић
Текст: Сандра Шкрбић
Аранжман: Зоран Богдановић Ричи

16. УСУДИ СЕ
Извођачи: Марта Деур и Софија Макар (Загреб/Хрватска)
Музика, текст и аранжман: Маја Рогић

17. ВОЛИМ
Извођачи: Маша Гашић и Јана Драгојевић (Приједор/БиХ)
Музика: Дијана Рогановић Богићевић
Текст: Јасмина Гусмировић
Аранжман: Веселин Френки Богићевић

18. ЖЕЛИМ
Извођач: Асја Џоговић (Бијело Поље/Црна Гора)
Музика: Данијел Алибабић
Текст: Наталија Павићевић
Аранжман: Дејан Божовић

Пратите нас на Јутјуб каналу, Инстаграму и Фејсбук страници Ђурђевданског фестивала.

 

Odabrane kompozicije i izvođači Đurđevdanskog festivala 2023.

 

Selekciona komisija odabrala je 18 kompozicija koje će 13. maja 2023. godine biti premijerno
izvedene na 29. Međunarodnom Đurđevdanskom festivalu dječije pjesme u Banjoj Luci. Komisija je odabrala dvadeset i jednog izvođača iz Letonije, Rusije, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Članovi selekcione komisije:
1. Dejan Dejanović, rukovodilac Muzičke produkcije RTRS
2. Dragoljub Sladojević, urednik u Muzičkoj produkciji RTRS
3. Maja Tatić, urednik u Muzičkoj produkciji RTRS
4. Albina Smajlović Tomić, urednik u Muzičkoj produkciji RTRS
5. Aleksandar Jošić, urednik Redakcije muzičkog programa TV RS

Odabrane su sljedeće kompozicije i izvođači (po abecednom redu kompozicija):

01. BUGARSKA PJESMA (БЪГАРСКА ПЕСЕН)
Izvođač: Nija Stojanova (Sofija/Bugarska)
Muzika i tekst: Galina Ivanova
Aranžman: Georgi Cvetkov

02. DJECA SVEMIRA
Izvođači: Tara i Zola Ristić (Sarajevo/BiH)
Muzika, tekst i aranžman: Đorđe Jovančić

03. DJEČIJI ZAKON
Izvođač: Leona Stajić (Bijeljina/BiH)
Muzika i aranžman: Veselin Frenki Bogićević
Tekst: Sanja Šestović

04. IMA NEKA PRIČA
Izvođač: Ana Ajduković (Borovo Naselje/Hrvatska)
Muzika i tekst: Monika Jukić
Aranžman: Miki Nopling

05. KA TE ČEŠ, TAK PAČ JE
Izvođač: Tisa Gal (S.Bistrica/Slovenija)
Muzika i tekst: Ladislav Slavc Kovačič
Aranžman: Tomislav Valenko

06. LJEPŠE UZ NAS
Izvođač: Iris Femić (Podgorica/Crna Gora)
Muzika i aranžman: Nemanja Mihajlović
Tekst: Tode Nikoletić

07. NA OSTRVU DJETINJSTVA (UZ BĒRNĪBAS SALAS)
Izvođač: Darina Tumaševiča (Riga/Letonija)
Muzika i aranžman: Jelena Lereina Švilpe
Tekst: Aija Celma

08. NA PUT SE SPREMI
Izvođač: Maja Umićević (Novi Grad/BiH)
Muzika i tekst: Jelena Ostojić
Aranžman: Bojan Đurić

09. NEKA NOVA JA
Izvođač: Mona Mujović (Podgorica/Crna Gora)
Muzika: Ana Klepić
Tekst: Ana Klepić i Sanja Perić
Aranžman: Lado Leš

10. PAPRAT CVJETA (ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК)
Izvođač: Diana Ulihanjan (Moskva/Rusija)
Muzika i tekst: Tatjana Koškarova
Aranžman: Roman Koškarov

11. PLAŠT LJUBAVI
Izvođač: Nikolina Katavić (Zagreb/Hrvatska)
Muzika: Lamia Belošević
Tekst: Daliborka Carević Devernay
Aranžman: Petar Brkljačić

12. POGLEDAJ ME
Izvođač: Iva Radenković (Sombor/Srbija)
Muzika: Marija Hajnal Stošić
Tekst: Marija Hajnal Stošić i Predrag Đurišić
Aranžman: Lado Leš

13. POSTAĆU ZVIJEZDA
Izvođač: Marija Vuković (Banja Luka/BiH)
Muzika i tekst: Dušan Šestić
Aranžman: Goran Đenić

14. SJAJ
Izvođač: Maša Milovanović (Beograd/Srbija)
Muzika i aranžman: Nemanja Mihajlović
Tekst: Tode Nikoletić

15. TAKO LJUBAV SIJA
Izvođač: Andrea Jakovljević (Foča/BiH)
Muzika: Vesna Veljković
Tekst: Sandra Škrbić
Aranžman: Zoran Bogdanović Riči

16. USUDI SE
Izvođači: Marta Deur i Sofija Makar (Zagreb/Hrvatska)
Muzika, tekst i aranžman: Maja Rogić

17. VOLIM
Izvođači: Maša Gašić i Jana Dragojević (Prijedor/BiH)
Muzika: Dijana Roganović Bogićević
Tekst: Jasmina Gusmirović
Aranžman: Veselin Frenki Bogićević

18. ŽELIM
Izvođač: Asja Džogović (Bijelo Polje/Crna Gora)
Muzika: Danijel Alibabić
Tekst: Natalija Pavićević
Aranžman: Dejan Božović

Pratite nas na Jutjub kanalu, Instagramu i Fejsbuk stranici Đurđevdanskog festivala.

 

Selected compositions and performers for the Djurdjevdan festival 2023

 

The selection committee chose 18 compositions that will be premiered on May 13, 2023.
performed at the 29th International St. George’s Day Festival of Children’s Songs in Banja Luka. The commission selected twenty one performers from Latvia, Russia, Bulgaria, Slovenia, Croatia, Serbia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina.

Members of the selection committee:
1. Dejan Dejanović, manager of RTRS Music Production
2. Dragoljub Sladojević, editor in Music Production RTRS
3. Maja Tatić, editor in Music Production RTRS
4. Albina Smajlović Tomić, editor in Music Production RTRS
5. Aleksandar Jošić, editor of the music program of TV RS

The following compositions and performers were selected (in alphabetical order of compositions):

01. BULGARIAN SONG (БЪГАРСКА ПЕСЕН)
Performer: Niya Stoyanova (Sofia/Bulgaria)
Music and text: Galina Ivanova
Arrangement: Georgi Tsvetkov

02. CHILDREN OF THE UNIVERSE
Performers: Tara and Zola Ristic (Sarajevo/BiH)
Music, text and arrangement: Djordje Jovancic

03. CHILDREN’S LAW
Performer: Leona Stajic (Bijeljina/BiH)
Music and arrangement: Veselin Frenki Bogicevic
Text: Sanja Shestovic

04. THERE IS SOME STORY
Performer: Ana Ajdukovic (Borovo Naselje/Croatia)
Music and text: Monika Jukic
Arrangement: Miki Nopling

05. WHAT YOU THINK IS JUST THE WAY IT IS
Performer: Tisa Gal (S.Bistrica/Slovenia)
Music and text: Ladislav Slavc Kovacic
Arrangement: Tomislav Valenko

06. BETTER WITH US
Performer: Iris Femic (Podgorica/Montenegro)
Music: Nemanja Mihajlovic
Text: Tode Nikoletic
Arrangement: Nemanja Mihajlovic

07. ON THE ISLAND OF CHILDHOOD (WITH BĒRNĪBAS SALAS)
Performer: Darina Tumashevica (Riga/Latvia)
Music and arrangement: Jelena Lereina Shvilpe
Text: Aija Celma

08. GET READY TO GO
Performer: Maja Umicevic (Novi Grad/BiH)
Music and text: Jelena Ostojic
Arrangement: Bojan Djuric

09. A NEW ME
Performer: Mona Mujovic (Podgorica/Montenegro)
Music: Ana Klepic
Text: Ana Klepic and Sanja Peric
Arrangement: Lado Lesh

10. FERN FLOWER (FERN FLOWER)
Performer: Diana Ulikhanyan (Moscow/Russia)
Music and text: Tatiana Koshkarova
Arrangement: Roman Koshkarov

11. THE CLOAK OF LOVE
Performer: Nikolina Katavić (Zagreb/Croatia)
Music: Lamia Beloshevic
Text: Daliborka Carevic Devernay
Arrangement: Petar Brkljacic

12. LOOK AT ME
Performer: Iva Radenkovic (Sombor/Serbia)
Music: Marija Hajnal Stoshic
Text: Marija Hajnal Stoshic and Predrag Djurishic
Arrangement: Lado Lesh

13. I WILL BECOME A STAR
Performer: Marija Vukovic (Banja Luka/BiH)
Music and text: Dushan Shestic
Arrangement: Goran Djenic

14. SHINE
Performer: Masha Milovanovic (Belgrade/Serbia)
Music and arrangement: Nemanja Mihajlovic
Text: Tode Nikoletic

15. SO LOVE SHINES
Performer: Andrea Jakovljevic (Focha/BiH)
Music: Vesna Veljković
Text: Sandra Shkrbic
Arrangement: Zoran Bogdanovic Ritchie

16. DARE
Performers: Marta Deur and Sofiya Makar (Zagreb/Croatia)
Music, text and arrangement: Maja Rogic

17. I LOVE
Performers: Masha Gashić and Jana Dragojevic (Prijedor/BiH)
Music: Dijana Roganovic Bogicevic
Text: Jasmina Gusmirovic
Arrangement: Veselin Frenki Bogicevic

18. I WANT
Performer: Asya Jogovic (Bijelo Polje/Montenegro)
Music: Danijel Alibabic
Text: Nataliya Pavicevic
Arrangement: Deyan Bozovic

Follow us on the YouTube channel, Instagram and Facebook page of the Djurdjevdanski festival.


Write a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *