„Ђурђевдански фестивал дјечије пјесме“ Бања Лука

 

„ЂУРЂЕВДАНСКИ ФЕСТИВАЛ ДЈЕЧИЈЕ ПЈЕСМЕ“

 

Све је почело 1994. године. У прољеће је зазвонила дјечија пјесма, родио се Ђурђевдански фестивал и од тада смо расли, расли и постали најпознатији фестивал дјечије музике у региону. Преко 550 композиција, више од 500 малих, талентованих извођача оставило је траг и остало дио приче која траје и данас. Неки од њих су данас признати музички умјетници.

Наш фестивал већ 29 годинa сјајна је прилика за дружење и прве музичке кораке али има и значајну образовну улогу: неке ђурђевданске композиције нашле су своје мјесто у уџбеницима музичке културе за основне школе. То је знак трајања и квалитета ових пјесама.
Не само малишани већ и композитори, текстописци, продуценти и музички педагози имају прилику да покажу умијеће и подијеле своје стваралаштво међународној публици. Фестивал је превазишао границе и отворио врата културној сарадњи на широком интернационалном плану. Из цијеле Европе, па чак и с других континената, у Бањалуку су стизали мали извођачи и аутори па се добар глас о Ђурђевданском фестивалу проносио широм свијета, баш као и лијепа дјечија пјесма.

РТРС је увијек ту да том добром гласу и пјесми пружи праву медијску подршку, а ту су и партнери да наша организација из године у годину буде све боља. Мале-велике звијезде Фестивала наступају уз креативну сценографију и занимљиве ефекте па имају прилику да осјете чари велике сцене. У свему томе посебно је важан, често и тежак посао жирија који окупља најпризнатије стручњаке, музичке зналце, који осигурава да сваке године у јакој конкуренцији побјеђују најквалитетније композиције. Посебну важну улогу има публика захваљујући којој Фестивал заиста живи и која директно учествује бирајући пјесму за награду публике.

На Ђурђевданском фестивалу су стицана драгоцјена искуства, склапана нова пријатељства и ношене лијепе успомене из Бање Луке и Републике Српске.

 

 

„ĐURĐEVDANSKI FESTIVAL DJEČIJE PJESME“

 

Sve je počelo 1994. godine. U proljeće je zazvonila dječija pjesma, rodio se Đurđevdanski festival i od tada smo rasli, rasli i postali najpoznatiji festival dječije muzike u regionu. Preko 550 kompozicija, više od 500 malih, talentovanih izvođača ostavilo je trag i ostalo dio priče koja traje i danas. Neki od njih su danas priznati muzički umjetnici.

Naš festival već 29 godina sjajna je prilika za druženje i prve muzičke korake ali ima i značajnu obrazovnu ulogu: neke đurđevdanske kompozicije našle su svoje mjesto u udžbenicima muzičke kulture za osnovne škole. To je znak trajanja i kvaliteta ovih pjesama.

Ne samo mališani već i kompozitori, tekstopisci, producenti i muzički pedagozi imaju priliku da pokažu umijeće i podijele svoje stvaralaštvo međunarodnoj publici. Festival je prevazišao granice i otvorio vrata kulturnoj saradnji na širokom internacionalnom planu. Iz cijele Evrope, pa čak i s drugih kontinenata, u Banjaluku su stizali mali izvođači i autori pa se dobar glas o Đurđevdanskom festivalu pronosio širom svijeta, baš kao i lijepa dječija pjesma.

RTRS je uvijek tu da tom dobrom glasu i pjesmi pruži pravu medijsku podršku, a tu su i partneri da naša organizacija iz godine u godinu bude sve bolja. Male-velike zvijezde Festivala nastupaju uz kreativnu scenografiju i zanimljive efekte pa imaju priliku da osjete čari velike scene. U svemu tome posebno je važan, često i težak posao žirija koji okuplja najpriznatije stručnjake, muzičke znalce, koji osigurava da svake godine u jakoj konkurenciji pobjeđuju najkvalitetnije kompozicije. Posebnu važnu ulogu ima publika zahvaljujući kojoj Festival zaista živi i koja direktno učestvuje birajući pjesmu za nagradu publike.

Na Đurđevdanskom festivalu su sticana dragocjena iskustva, sklapana nova prijateljstva i nošene lijepe uspomene iz Banje Luke i Republike Srpske.

 

 

Djurdjevdan Festival of Children Songs

 

It all started in the spring of 1994. The children were singing the songs and the Djurdjevdan Festival was born. Since then we have grown and grown and become the most famous children music festival in the region. Over 550 compositions, more than 500 little, talented performers left their mark and remained part of a story that continues to this day. Some of them are recognized music artists today.

For 29 years, our Festival has been a great opportunity for socializing and for the first musical steps, but it also has a significant educational role: some Djurdjevdan compositions have found their place in music education textbooks for elementary schools. It is a sign of the duration and quality of these songs.

Not only children but also composers, songwriters, producers and music pedagogues have the opportunity to show their skills and share their creativity with an international audience. The Festival transcended borders and opened the door to cultural cooperation on a broad international level. Little performers and authors were coming to Banja Luka from all over Europe, and even from other continents, so the good word about the Djurdjevdan Festival was spread all over the world, just like the beautiful children songs.

RTRS is always there to provide real media support for this good word and song, as well as our partners which help us make our organization better and better every year. Creative stage designs and interesting effects are specially made for the little-big stars of the Festival to perform at, so they have the opportunity to feel the charms of the big stage. In all this, the work of the jury, which gathers the most renowned music experts, is especially important. They ensure that the highest quality compositions win every year. The audience has a special role, thanks to which the Festival really lives. They directly participate in the Festival by choosing a song for the audience award.

At the Djurdjevdan Festival, valuable experiences were gained, new friendships were made and beautiful memories from Banja Luka and the Republic of Srpska were carried.