„Ђурђевдански фестивал дјечије пјесме“ Бања Лука

 

„ЂУРЂЕВДАНСКИ ФЕСТИВАЛ ДЈЕЧИЈЕ ПЈЕСМЕ“, Бања Лука 2021. – онлајн формат

Већ четврт вијека задужени смо за дјечије осмијехе!

Ђурђевдански фестивал је најдуговјечнији и већ 27 година највећи фестивал дјечије пјесме у Босни и Херцеговини, уз који су одрастале генерације. Први фестивал одржан је 5.маја, 1994. године, под називом “Дјеца пјевају Републици Српској”. За овај фестивал у протеклом периоду написано је око од 500 композиција за дјецу. Од почетка су постављени високи професионални стандарди. Композиције и солисте бирају комисије у којима су композитори, вокални солисти, музички педагози, музички продуценти и музички уредници. Композиције се, према гласовним могућностима и карактеру додјељују малим солистима, с тим да и аутори могу да предложе извођаче својих композиција.

Некима од учесника првих фестивала, музика је постала професионални позив и већ су учествовали на фестивалу као аутори. И данас се радо сјећају својих наступа и прате напредовање фестивала, који је одрастао с њима. А фестивал је из године у годину све бољи, у сваком погледу. Од 2005. године постао је интернационални фестивал, на коме учествују, не само дјеца из Европе, него и изван старог континента.

За фестивал је ове године одабрано 16 композиција, које ће пјевати 23 извођача из Русије, Бугарске, Србије, Хрватске, Црне Горе, Словеније и Босне и Херцеговине.

 

„ĐURĐEVDANSKI FESTIVAL DJEČIJE PJESME“, Banja Luka 2021. – onlajn format

Već četvrt vijeka zaduženi smo za dječije osmijehe!

Đurđevdanski festival je najdugovječniji i već 27 godina najveći festival dječije pjesme u Bosni i Hercegovini, uz koji su odrastale generacije. Prvi festival održan je 5.maja, 1994. godine, pod nazivom “Djeca pjevaju Republici Srpskoj”. Za ovaj festival u proteklom periodu napisano je oko 500 kompozicija za djecu. Od početka su postavljeni visoki profesionalni standardi. Kompozicije i soliste biraju komisije u kojima su kompozitori, vokalni solisti, muzički pedagozi, muzički producenti i muzički urednici. Kompozicije se, prema glasovnim mogućnostima i karakteru dodjeljuju malim solistima, s tim da i autori mogu da predlože izvođače svojih kompozicija.

Nekima od učesnika prvih festivala, muzika je postala profesionalni poziv i već su učestvovali na festivalu kao autori. I danas se rado sjećaju svojih nastupa i prate napredovanje festivala, koji je odrastao s njima. A festival je iz godine u godinu sve bolji, u svakom pogledu. Od 2005. godine postao je internacionalni festival, na kome učestvuju, ne samo djeca iz Evrope, nego i izvan starog kontinenta.

Za festival je ove godine odabrano 16 kompozicija, koje će pjevati 23 izvođača iz Rusije, Bugarske, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine.

 

„DJURDJEVDAN FESTIVAL OF CHILDREN SONGS“ Banja Luka 2021. – online format

We have been in charge of children’s smiles for a quarter of a century!

Djurdjevdan Festival is the longest-running and for 27 years the biggest children song festival in Bosnia and Herzegovina, and generations have grown up with it. The first festival was held on May 5, 1994, entitled „Children Sing to the Republic of Srpska“. In the past period, about 500 children compositions have been written for this festival. High professional standards have been set from the beginning. Composers and soloists are selected by committees comprising composers, vocal soloists, music educators, music producers and music editors. The compositions are given to the little soloists according to their vocal abilities and character, but the authors can also suggest performers of their compositions.

To some participants of the first festivals, music became profession and they have already participated at the festival as authors. Even today, they gladly remember their performances and follow the progress of the festival, which grew up with them. And the festival is getting better and better every year, in every way. Since 2005, it has become an international festival, with children coming not only from Europe but also from across the world.

This year, 16 compositions have been selected for the festival, which will be sung by 23 performers from Russia, Bulgaria, Serbia, Croatia, Montenegro, Slovenia and Bosnia and Herzegovina.