Архива фестивала 2021

Композиције, извођачи и аутори по редослиједу извођења Ђурђевданског фестивала 2021

 

1. РУЖАН САН    пјесма  |  матрица
Извођачи: Софија Петрушић (Котор Варош) и Михајло Петровић (Прњавор)
Музика, текст и аранжман: Томислав Николић

1. UGLY DREAM
Performers: Sofija Petrušić and Mihajlo Petrović
Music, lyrics and arrangement: Tomislav Nikolić

2. СРЕЋА    пјесма   |  матрица
Извођачи Норах Агић и Ања Меховић (Сарајево)
Музика и текст: Ана Клепић
Аранжман: Александар Саша Гајић

2. HAPPINESS
Performers: Norah Agić and Anja Mehović
Music and lyrics: Ana Klepić
Arrangement: Aleksandar Saša Gajić

3. SREČE ZA VSE LЈUDI     пјесма  |  матрица
Извођач: Вита Становник (Птуј/Словенија)
Музика и текст: Славц Л. Ковачич
Аранжман: Томислав Валенко

3. HAPPINESS FOR ALL PEOPLE
Performer: Vita Stanovnik
Music and lyrics: Slavc L. Kovačič
Arrangement: Tomislav Valenko

4. ПИНГВИЧЕ    пјесма  |  матрица
Извођач: Симона Димитрова (Варна/Бугарска)
Музика: Доно Цветков
Текст: Рајна Пенева
Аранжман: Петар пешев

4. PENGUIN (UNKNOWN BEING)
Performer: Simona Dimitrova
Music: Dono Tsvetkov
Lyrics: Raina Peneva
Arrangement: Petar Pesev

5. ИСКРИЦА ЉУБАВИ    пјесма  |  матрица
Извођачи: Јелена Рачић и Јована Трнинић (Бања Лука) и Леа Вучај (Градишка)
Музика и аранжман: Борис Глишић
Текст: Радомир Сладојевић

5. SPARK OF LOVE
Performers: Jelena Račić, Jovana Trninić and Lea Vučaj
Music and arrangement: Boris Glišić
Lyrics: Radomir Sladojević

6. КАД КРОЧИШ У СВЕТ ПЛАВИ    пјесма  |  матрица
Извођачи: Касја Аполонија Гајић и Екатарина Тарабић (Бања Лука)
Музика: Весна Вељковић
Текст: Милеса Илић
Аранжман: Зоран Богдановић Ричи

6. WHEN YOU STEP INTO THE BLUE WORLD
Performers: Kasja Apolonija Gajić and Ekatarina Tarabić
Music: Vesna Veljković
Lyrics: Milesa Ilić
Arrangement: Zoran Bogdanović Ritchie

7. НЕК’ ЖИВИ ЉУБАВ    пјесма  |  матрица
Извођач: Ивана Смеунчевић (Прњавор)
Музика и аранжман: Александар Саша Гајић
Текст: Ана Клепић

7. LONG LIVE LOVE
Performer: Ivana Smeunčević
Music and arrangement: Aleksandar Saša Gajić
Lyrics: Ana Klepić

8. ТАТИ    пјесма  |  матрица
Извођач: Комнен Вуковић (Подгорица/Црна Гора)
Музика и текст: Снежана Ћосовић
Аранжман: Михаило Радоњић

8. TO DAD
Performer: Komnen Vuković
Music and lyrics: Snežana Ćosović
Arrangement: Mihailo Radonjić

9. ПОРОДИЦА    пјесма  |  матрица
Извођачи: Елеонора и Ивона Вукојевић (Добој)
Музика, текст и аранжман: Игор Вукојевић

9. FAMILY
Performers: Eleonora and Ivona Vukojević
Music, lyrics and arrangement: Igor Vukojevic

10. НИКОЛА    пјесма  |  матрица
Извођачи: Калина Одицки (Приједор) и Ања Ђурић (Требиње)
Музика и аранжман: Ненад Стошић
Текст: Дубравка Стошић

10. NIKOLA
Performers: Kalina Odicki and Anja Djurić
Music and arrangement: Nenad Stošić
Lyrics: Dubravka Stošić

11. ПЈЕСМА МИРА    пјесма  |  матрица
Извођач: Лана Лопичић (Подгорица/Црна Гора)
Музика и текст: Данијел Алибабић
Аранжман: Немања Михајловић

11. SONG OF PEACE
Performer: Lana Lopičić
Music and lyrics: Danijel Alibabić
Arrangement: Nemanja Mihajlović

12. МОЛЕР РАКА    пјесма  |  матрица
Извођач: Нина Ћејић (Бања Лука)
Музика и аранжман: Ненад Стошић
Текст: Дубравка Стошић

12. HOUSEPAINTER RAKA
Performer: Nina Ćejić
Music and arrangement: Nenad Stosic
Lyrics: Dubravka Stosic

13. ХИЉАДУ ЖЕЉА    пјесма  |  матрица
Извођач: Ребека Кодић (Београд/Србија)
Музика и аранжман: Немања Михајловић
Текст: Тоде Николетић

13. A THOUSAND WISHES
Performer: Rebeka Kodić
Music and arrangement: Nemanja Mihajlović
Lyrics: Tode Nikoletić

14. САМО СМИЈЕХ    пјесма   |  матрица
Извођач: Дуња Мариа Ивељ (Загреб/Хрватска)
Музика, текст и аранжман: Тихомир Прерадовић

14. JUST LAUGHTER
Performer: Dunja Maria Ivelj
Music, lyrics and arrangement: Tihomir Preradovic

15. КОТЕШКА ИСТОРИЯ    пјесма  |  матрица
Извођач: Викториа Асенова (Видин/Бугарска)
Музика и аранжман: Емил Струнџев
Текст: Жива Кулџиева

15. CAT HISTORY
Performer: Viktoria Asenova
Music and arrangement: Emil Strundzhev
Lyrics: Ziva Kuldzhieva

16. МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД    пјесма   |  матрица
Извођач: Екатерина Зубкова (Чељабинск/Русија)
Музика, текст и аранжман: Артемиј Рибјалов

16. MY FAVORITE CITY
Performer: Ekaterina Zubkova
Music, lyrics and arrangement: Artemij Rybialov

 

učesnici festivala
pozadina za nagrađene

Награде Ђурђевдансkог фестивала 2021

Завршен је 27. по реду Ђурђевдански фестивал дјечије пјесме „Бањалука онлајн 2021.“ Ово су награде, које је стручни жири додијелио ове године: Прва награда „Јадранка Стојаковић“ за најбољу композицију додијељена је композитору Данијелу…Read More

0 comments
Ђурђевдански фестивал 2021

У петак, 14. маја од 20 часова на РТРС је 27. по реду Ђурђевдански фестивал дјечије пјесме

Још само пар дана до Ђурђевданског фестивала! Приближава нам се петак, 14. мај, стога резервишите термин од 20 часова и сви пред мале екране да послушате нових 16 дјечијих хитова! Овогодишњи Ђурђевдански фестивал…Read More

0 comments
DJ festival 2021

Ђурђевдански фестивал 2021 – ЖИРИ И НАГРАДЕ

Ђурђевдански фестивал дјечије пјесме, као што смо најавили, због пандемије корона вируса ове године одржавамо у онлајн формату и то у петак, 14. маја од 20 часова. Због тога ће такмичење морати да…Read More

0 comments
Ђурђевдански фестивал 2021

Композиције, извођачи и аутори Ђурђевданског фестивала 2021

  1. РУЖАН САН    пјесма  |  матрица Извођачи: Софија Петрушић (Котор Варош) и Михајло Петровић (Прњавор) Музика, текст и аранжман: Томислав Николић 2. СРЕЋА    пјесма   |  матрица Извођачи Норах Агић и…Read More

0 comments
Ђурђевдански фестивал дјечије пјесме, "Бањалука онлајн 2021"

“Ђурђевдански фестивал дјечије пјесме”, Бањалука 2021 – онлајн издање

Ове године фестивал у формату телевизијске емисије уз директна укључења учесника. Уз Ђурђевдански фестивал већ пуних 28 година одрастају генерације и то је најпознатији фестивал дјечије пјесме у региону. Прошле године, на жалост,…Read More

0 comments