Архива фестивала 2022

Композиције, извођачи и аутори Ђурђевданског фестивала 2022

1. БАШ МИ СЕ НЕ УЧИ      пјесма | матрица
Извођачи: Анђела Суботић и Михаела Јевтић (Прњавор/БиХ)
Музика, текст и аранжман: Ненад Илијић

1. I DON’T FEEL LIKE STUDYNG
Performers: Andjela Subotic and Mihaela Jevtic
Music, lyrics and arrangement: Nenad Ilijic

2. ЧОВЈЕК ОД ТРИ МЕТРА     пјесма | матрица
Извођач: Виктор Вукојевић (Добој/БиХ)
Музика, текст и аранжман: Игор Вукојевић

2. A MAN THREE METERS TALL
Performer: Viktor Vukojevic
Music, lyrics and arrangement: Igor Vukojevic

3. DZIVES SKAISTUMS     пјесма | матрица
Извођач: Дарина Тумашевича (Рига/Летонија)
Музика и аранжман: Јелена Лореина Швилпе
Текст: Јохана Емилија Лизете Розенберга (Аспазија)

3. THE BEAUTY OF LIFE
Performer: Darina Tumashevicha
Music and arrangement: Jelena Loreina Svilpe
Lyrics: Johana Emilija Lizete Rozenberg (Aspazija)

4. КАБАРЕ ПРАВИЛНОГ ГОВОРА     пјесма | матрица
Извођач: Маша Гашић (Приједор/БиХ)
Музика, текст и аранжман: Ђорђе Јованчић

4. CABARET OF CORRECT SPEECH
Performer: Masa Gasic
Music, lyrics and arrangement: Djordje Jovancic

5. КИШНА РАПСОДИЈА     пјесма | матрица
Извођачи: Марија Дамјановић, Лана Никодиновић и Ана Дојчиновић (Бања Лука/БиХ)
Музика, текст и аранжман: Аница Зрилић

5. RAIN RHAPSODY
Performers: Marija Damjanovic, Lana Nikodinovic and Ana Dojcinovic
Music, lyrics and arrangement: Anica Zrilic

6. КОРАК ЗА ЛЕТ     пјесма | матрица
Извођач: Анђела Стијеповић (Подгорица/Црна Гора)
Музика: Данијел Алибабић
Текст: Наталија Павићевић
Аранжман: Дејан Божовић

6. A FOOTSTEP FOR THE FLIGHT
Performer: Andjela Stijepovic
Music: Danijel Alibabic
Lyrics: Natalija Pavicevic
Arrangement: Dejan Bozovic

7. LÉGY ÖRÖKKE A BARÁTOM     пјесма | матрица
Извођач: Kata Kosztyu (Будимпешта/Мађарска)
Музика: Adrienn Junek i Gyorgy Habencius
Текст: Adrienn Junek
Аранжман: Adrienn Junek

7. BE MY FRIEND FOREVER
Performer: Kata Kosztyu
Music: Adrienn Junek and Gyorgy Habencius
Lyrics: Adrienn Junek
Arrangement: Adrienn Junek

8. МОЈ СВИЈЕТ     пјесма | матрица
Извођач: Корина Постружин (Загреб/Хрватска)
Музика и аранжман: Тихомир Прерадовић
Текст: Тихомир Прерадовић и Лидија-Катарина Матанчевић-Прерадовић

8. MY WORLD
Performer: Korina Postruzin
Music and arrangment: Tihomir Preradovic
Lyrics: Tihomir Preradovic and Lidija-Katarina Matancevic-Preradovic

9. МОЈА ПЈЕСМА     пјесма | матрица
Извођач: Ана Јолџић (Лакташи/БиХ)
Музика: Ана Јолџић и Мирко Кесић
Текст: Ана Јолџић
Аранжман: Мирко Кесић

9. MY SONG
Performer: Ana Joldzic
Music: Ana Joldzic and Mirko Kesic
Lyrics: Ana Joldzic
Arrangement: Mirko Kesic

 

10. ОСМИЈЕХНИ СЕ     пјесма | матрица
Извођач: Ивана Лазендић (Мркоњић Град/БиХ)
Музика: Весна Вељковић
Текст: Сандра Шкрбић
Аранжман: Зоран Богдановић Ричи

10. SMILE!
Performer: Ivana Lazendic
Music: Vesna Veljkovic
Lyrics: Sandra Skrbic
Arrangement: Zoran Bogdanovic Ritchie

11. ПЕВАМ О ЉУБАВИ     пјесма | матрица
Извођач: Елена Црномарковић (Нови Сад/Србија)
Музика и аранжман: Ладо Леш
Текст: Вид Вицко Вукелић

11. I SING ABOUT LOVE
Performer: Elena Crnomarkovic
Music and arrangment: Lado Les
Lyrics: Vid Vicko Vukelic

12. ПОЗДРАВИ С МОРА     пјесма | матрица
Извођач: Урош Ботуњац (Београд/Србија)
Музика: Весна Вељковић
Текст: Радмила Симеуновић
Аранжман: Зоран Богдановић Ричи

12. GREETINGS FROM THE SEA
Performer: Uros Botunjac
Музика: Vesna Veljkovic
Lyrics: Radmila Simeunovic
Arrangement: Zoran Bogdanovic Ritchie

13. ПРАВИ ФРЕНД     пјесма | матрица
Извођачи: Бланка Бојић и Мајра Маљевић (Сарајево/БиХ)
Музика, текст и аранжман: Ђорђе Јованчић

13. TRUE FRIEND
Performers: Blanka Bojic and Majra Maljevic
Music, lyrics and arrangement: Djordje Jovancic

14. ШАЛАЛАЛАЛАМ     пјесма | матрица
Извођач: Ева Брумен Кошар (Миклавж на Дравском пољу/Словенија)
Музика и текст: Славц-Ладислав Ковачич
Аранжман: Томислав Валенко

14. SHALALALALAM
Performer: Eva Brumen Kosar
Music and lyrics: Slavc-Ladislav Kovacic
Arrangement: Tomislav Valenko

15. ВЈЕРУЈЕМ     пјесма | матрица
Извођач: Миа Иштванић (Загреб/Хрватска)
Музика: Ламиа Белошевић
Текст: Далиборка Царевић Девернај
Аранжман: Петар Бркљачић

15. I BELIEVE
Performer: Mia Istvanic
Music: Lamia Belosevic
Lyrics: Daliborka Carevic Devernay
Arrangement: Petar Brkljacic

16. ДОБРИНА     пјесма | матрица
Извођач: Матеј Роглић (Скопље/Сјеверна Македонија)
Музика, текст и аранжман: Нико Гјоргиевски

16. KINDNESS
Performer: Matej Roglic
Music, lyrics and arrangement: Niko Gjorgievski

17. ЛЯТО    пјесма | матрица
Извођачи: Елица Узунова, Симона Ганчева и Марија Сантева (Софија/Бугарска)
Музика и текст: Галина Иванова
Аранжман: Алекс Нушев

17. SUMMER
Performers: Elitsa Uzunova, Simona Gancheva and Mariya Santeva
Music and lyrics: Galina Ivanova
Arrangement: Aleks Nushev

18. МЫ ДЕТИ ПЛАНЕТЫ    пјесма | матрица
Извођач: Јана Соколова (Чељабинск/Русија)
Музика и текст: Александра Солберг
Аранжман: Артур Кротов

18. WE ARE CHILDREN OF THE PLANET
Performer: Yana Sokolova
Music and lyrics: Aleksandra Solberg
Arrangement: Artur Krotov

 

Ђурђевдански фестивал дјечије пјесме 2022
Prva nagrada Đurđevdanskog festivala Mariji Damjanović, Lani Nikodinović i Ani Dojčinović

Прва награда Ђурђевданског фестивала Марији Дамјановић, Лани Никодиновић и Ани Дојчиновић

У Бањалуци је вечерас одржан 28. Међународни ђурђевдански фестивал дјечије пјесме. Стручни жири који чине Дејан Дејановић, главни уредник фестивала, Драгољуб Сладојевић, уредник такмичарског дијела фестивала, Александар Јошић, уредник Музичке редакције Телевизије Републике…Read More

0 comments
održana konferencija za medije povodom 28. Đurđevdanskog festivala dječije pjesme, Banjaluka 2022.

Одржана конференција за медије поводом 28. Ђурђевданског фестивала дјечије пјесме 2022

У мултимедијалној сали РТВ дома управо је одржана конференција за медије поводом 28. Ђурђевданског фестивала дјечије пјесме, Бањалука 2022. Учесници на конференцији за медије били су представници редакције Ђурђевданског фестивала, спонзора фестивала, компаније…Read More

0 comments
kompozicije i иzvođači Đurđevdanskog festivala 2022.

Композиције, извођачи и аутори Ђурђевданског фестивала 2022

1. БАШ МИ СЕ НЕ УЧИ      пјесма | матрица Извођачи: Анђела Суботић и Михаела Јевтић (Прњавор/БиХ) Музика, текст и аранжман: Ненад Илијић 2. ЧОВЈЕК ОД ТРИ МЕТРА     пјесма | матрица Извођач:…Read More

0 comments
Ђурђевдански фестивал дјечије пјесме 2022

Ђурђевдански фестивал дјечије пјесме 2022 ове године са 18 композиција и 24 извођача

Све је почело 1994. године. У прољеће је зазвонила дјечија пјесма, родио се Ђурђевдански фестивал и од тада смо расли, расли и постали најпознатији фестивал дјечије музике у региону. Преко 500 композиција, више…Read More

0 comments
kompozicije i иzvođači Đurđevdanskog festivala 2022.

Одабране композиције и извођачи Ђурђевданског фестивала 2022

  Селекциона комисија одабрала је 18 композиција које ће 13. маја 2022. године бити премијерно изведене на 28. међународном Ђурђевданском фестивалу дјечије пјесме у Бањалуци. Комисија је одабрала 24 извођача из Летоније, Русије,…Read More

2 comments
Jавни позив за композиције и извођаче међународног Ђурђевданског фестивала дјечије пјесме Бањалука 2022.

Jавни позив за композиције и извођаче међународног Ђурђевданског фестивала дјечије пјесме Бањалука 2022

Радио-телевизија Републике Српске објављује јавни позив за композиције и извођаче међународног Ђурђевданског фестивала дјечије пјесме Бањалука 2022. На конкурс се могу пријавити дјеца узраста од 7 до 12 година (рођена у периоду од…Read More

0 comments