Архива фестивала 2022

Композиције, извођачи и аутори Ђурђевданског фестивала 2022

1. БАШ МИ СЕ НЕ УЧИ      пјесма | матрица
Извођачи: Анђела Суботић и Михаела Јевтић (Прњавор/БиХ)
Музика, текст и аранжман: Ненад Илијић

1. I DON’T FEEL LIKE STUDYNG
Performers: Andjela Subotic and Mihaela Jevtic
Music, lyrics and arrangement: Nenad Ilijic

2. ЧОВЈЕК ОД ТРИ МЕТРА     пјесма | матрица
Извођач: Виктор Вукојевић (Добој/БиХ)
Музика, текст и аранжман: Игор Вукојевић

2. A MAN THREE METERS TALL
Performer: Viktor Vukojevic
Music, lyrics and arrangement: Igor Vukojevic

3. DZIVES SKAISTUMS     пјесма | матрица
Извођач: Дарина Тумашевича (Рига/Летонија)
Музика и аранжман: Јелена Лореина Швилпе
Текст: Јохана Емилија Лизете Розенберга (Аспазија)

3. THE BEAUTY OF LIFE
Performer: Darina Tumashevicha
Music and arrangement: Jelena Loreina Svilpe
Lyrics: Johana Emilija Lizete Rozenberg (Aspazija)

4. КАБАРЕ ПРАВИЛНОГ ГОВОРА     пјесма | матрица
Извођач: Маша Гашић (Приједор/БиХ)
Музика, текст и аранжман: Ђорђе Јованчић

4. CABARET OF CORRECT SPEECH
Performer: Masa Gasic
Music, lyrics and arrangement: Djordje Jovancic

5. КИШНА РАПСОДИЈА     пјесма | матрица
Извођачи: Марија Дамјановић, Лана Никодиновић и Ана Дојчиновић (Бања Лука/БиХ)
Музика, текст и аранжман: Аница Зрилић

5. RAIN RHAPSODY
Performers: Marija Damjanovic, Lana Nikodinovic and Ana Dojcinovic
Music, lyrics and arrangement: Anica Zrilic

6. КОРАК ЗА ЛЕТ     пјесма | матрица
Извођач: Анђела Стијеповић (Подгорица/Црна Гора)
Музика: Данијел Алибабић
Текст: Наталија Павићевић
Аранжман: Дејан Божовић

6. A FOOTSTEP FOR THE FLIGHT
Performer: Andjela Stijepovic
Music: Danijel Alibabic
Lyrics: Natalija Pavicevic
Arrangement: Dejan Bozovic

7. LÉGY ÖRÖKKE A BARÁTOM     пјесма | матрица
Извођач: Kata Kosztyu (Будимпешта/Мађарска)
Музика: Adrienn Junek i Gyorgy Habencius
Текст: Adrienn Junek
Аранжман: Adrienn Junek

7. BE MY FRIEND FOREVER
Performer: Kata Kosztyu
Music: Adrienn Junek and Gyorgy Habencius
Lyrics: Adrienn Junek
Arrangement: Adrienn Junek

8. МОЈ СВИЈЕТ     пјесма | матрица
Извођач: Корина Постружин (Загреб/Хрватска)
Музика и аранжман: Тихомир Прерадовић
Текст: Тихомир Прерадовић и Лидија-Катарина Матанчевић-Прерадовић

8. MY WORLD
Performer: Korina Postruzin
Music and arrangment: Tihomir Preradovic
Lyrics: Tihomir Preradovic and Lidija-Katarina Matancevic-Preradovic

9. МОЈА ПЈЕСМА     пјесма | матрица
Извођач: Ана Јолџић (Лакташи/БиХ)
Музика: Ана Јолџић и Мирко Кесић
Текст: Ана Јолџић
Аранжман: Мирко Кесић

9. MY SONG
Performer: Ana Joldzic
Music: Ana Joldzic and Mirko Kesic
Lyrics: Ana Joldzic
Arrangement: Mirko Kesic

 

10. ОСМИЈЕХНИ СЕ     пјесма | матрица
Извођач: Ивана Лазендић (Мркоњић Град/БиХ)
Музика: Весна Вељковић
Текст: Сандра Шкрбић
Аранжман: Зоран Богдановић Ричи

10. SMILE!
Performer: Ivana Lazendic
Music: Vesna Veljkovic
Lyrics: Sandra Skrbic
Arrangement: Zoran Bogdanovic Ritchie

11. ПЕВАМ О ЉУБАВИ     пјесма | матрица
Извођач: Елена Црномарковић (Нови Сад/Србија)
Музика и аранжман: Ладо Леш
Текст: Вид Вицко Вукелић

11. I SING ABOUT LOVE
Performer: Elena Crnomarkovic
Music and arrangment: Lado Les
Lyrics: Vid Vicko Vukelic

12. ПОЗДРАВИ С МОРА     пјесма | матрица
Извођач: Урош Ботуњац (Београд/Србија)
Музика: Весна Вељковић
Текст: Радмила Симеуновић
Аранжман: Зоран Богдановић Ричи

12. GREETINGS FROM THE SEA
Performer: Uros Botunjac
Музика: Vesna Veljkovic
Lyrics: Radmila Simeunovic
Arrangement: Zoran Bogdanovic Ritchie

13. ПРАВИ ФРЕНД     пјесма | матрица
Извођачи: Бланка Бојић и Мајра Маљевић (Сарајево/БиХ)
Музика, текст и аранжман: Ђорђе Јованчић

13. TRUE FRIEND
Performers: Blanka Bojic and Majra Maljevic
Music, lyrics and arrangement: Djordje Jovancic

14. ШАЛАЛАЛАЛАМ     пјесма | матрица
Извођач: Ева Брумен Кошар (Миклавж на Дравском пољу/Словенија)
Музика и текст: Славц-Ладислав Ковачич
Аранжман: Томислав Валенко

14. SHALALALALAM
Performer: Eva Brumen Kosar
Music and lyrics: Slavc-Ladislav Kovacic
Arrangement: Tomislav Valenko

15. ВЈЕРУЈЕМ     пјесма | матрица
Извођач: Миа Иштванић (Загреб/Хрватска)
Музика: Ламиа Белошевић
Текст: Далиборка Царевић Девернај
Аранжман: Петар Бркљачић

15. I BELIEVE
Performer: Mia Istvanic
Music: Lamia Belosevic
Lyrics: Daliborka Carevic Devernay
Arrangement: Petar Brkljacic

16. ДОБРИНА     пјесма | матрица
Извођач: Матеј Роглић (Скопље/Сјеверна Македонија)
Музика, текст и аранжман: Нико Гјоргиевски

16. KINDNESS
Performer: Matej Roglic
Music, lyrics and arrangement: Niko Gjorgievski

17. ЛЯТО    пјесма | матрица
Извођачи: Елица Узунова, Симона Ганчева и Марија Сантева (Софија/Бугарска)
Музика и текст: Галина Иванова
Аранжман: Алекс Нушев

17. SUMMER
Performers: Elitsa Uzunova, Simona Gancheva and Mariya Santeva
Music and lyrics: Galina Ivanova
Arrangement: Aleks Nushev

18. МЫ ДЕТИ ПЛАНЕТЫ    пјесма | матрица
Извођач: Јана Соколова (Чељабинск/Русија)
Музика и текст: Александра Солберг
Аранжман: Артур Кротов

18. WE ARE CHILDREN OF THE PLANET
Performer: Yana Sokolova
Music and lyrics: Aleksandra Solberg
Arrangement: Artur Krotov