Одабране композиције и извођачи Ђурђевданског фестивала 2022

 

Селекциона комисија одабрала је 18 композиција које ће 13. маја 2022. године бити премијерно
изведене на 28. међународном Ђурђевданском фестивалу дјечије пјесме у Бањалуци. Комисија је
одабрала 24 извођача из Летоније, Русије, Бугарске, Мађарске, Словеније, Хрватске, Србије, Црне
Горе, Сјеверне Македоније и Босне и Херцеговине.

Чланови селекционе комисије:
1. Дејан Дејановић, руководилац Музичке продукције РТРС
2. Александар Јошић, уредник Редакције музичког програма ТВ РС
3. Игор Дивљак, уредник на Радију РС
4. Маја Татић, уредник у Музичкој продукцији РТРС
5. Јелена Шукало, музички сарадник на ТВ РС
6. Драгољуб Сладојевић, уредник у Музичкој продукцији РТРС

У програм фестивала уврштене су слиједеће композиције и извођачи:

01. БАШ МИ СЕ НЕ УЧИ
Извођачи: Анђела Суботић и Михаела Јевтић (Прњавор/БиХ)
Музика, текст и аранжман: Ненад Илијић

02. ЧОВЈЕК ОД ТРИ МЕТРА
Извођач: Виктор Вукојевић (Добој/БиХ)
Музика, текст и аранжман: Игор Вукојевић

03. DZIVES SKAISTUMS
Извођач: Дарина Тумашевича (Рига/Летонија)
Музика и аранжман: Јелена Лореина Швилпе
Текст: Јохана Емилија Лизете Розенберга (Аспазија)

04. КАБАРЕ ПРАВИЛНОГ ГОВОРА
Извођач: Маша Гашић (Приједор/БиХ)
Музика, текст и аранжман: Ђорђе Јованчић

05. КИШНА РАПСОДИЈА
Извођачи: Марија Дамјановић, Лана Никодиновић и Ана Дојчиновић (Бања Лука/БиХ)
Музика, текст и аранжман: Аница Зрилић

06. КОРАК ЗА ЛЕТ
Извођач: Анђела Стијеповић (Подгорица/Црна Гора)
Музика: Данијел Алибабић
Текст: Наталија Павићевић
Аранжман: Дејан Божовић

07. LÉGY ÖRÖKKE A BARÁTOM
Извођач: Kata Kosztyu (Будимпешта/Мађарска)
Музика: Adrienn Junek i Gyorgy Habencius
Текст: Adrienn Junek
Аранжман: Adrienn Junek

08. МОЈ СВИЈЕТ
Извођач: Корина Постружин (Загреб/Хрватска)
Музика и аранжман: Тихомир Прерадовић
Текст: Тихомир Прерадовић и Лидија-Катарина Матанчевић-Прерадовић

09. МОЈА ПЈЕСМА
Извођач: Ана Јолџић (Лакташи/БиХ)
Музика: Ана Јолџић и Мирко Кесић
Текст: Ана Јолџић
Аранжман: Мирко Кесић

10. ОСМИЈЕХНИ СЕ
Извођач: Ивана Лазендић (Мркоњић Град/БиХ)
Музика: Весна Вељковић
Текст: Сандра Шкрбић
Аранжман: Зоран Богдановић Ричи

11. ПЕВАМ О ЉУБАВИ
Извођач: Елена Црномарковић (Нови Сад/Србија)
Музика и аранжман: Ладо Леш
Текст: Вид Вицко Вукелић

12. ПОЗДРАВИ С МОРА
Извођач: Урош Ботуњац (Београд/Србија)
Музика: Весна Вељковић

Текст: Радмила Симеуновић
Аранжман: Зоран Богдановић Ричи

13. ПРАВИ ФРЕНД
Извођачи: Бланка Бојић и Мајра Маљевић (Сарајево/БиХ)
Музика, текст и аранжман: Ђорђе Јованчић

14. ШАЛАЛАЛАЛАМ
Извођач: Ева Брумен Кошар (Миклавж на Дравском пољу/Словенија)
Музика и текст: Славц-Ладислав Ковачич
Аранжман: Томислав Валенко

15. ВЈЕРУЈЕМ
Извођач: Миа Иштванић (Загреб/Хрватска)
Музика: Ламиа Белошевић
Текст: Далиборка Царевић Девернај
Аранжман: Петар Бркљачић

16. ДОБРИНА
Извођач: Матеј Роглић (Скопље/Сјеверна Македонија)
Музика, текст и аранжман: Нико Гјоргиевски

17. ЛЯТО
Извођачи: Елица Узунова, Симона Ганчева и Марија Сантева (Софија/Бугарска)
Музика и текст: Галина Иванова
Аранжман: Алекс Нушев

18. МЫ ДЕТИ ПЛАНЕТЫ
Извођач: Јана Соколова (Чељабинск/Русија)
Музика и текст: Александра Солберг
Аранжман: Артур Кротов

Пратите нас на Јутјуб каналу, Инстаграму и Фејсбук страници Ђурђевданског фестивала.

 

Odabrane kompozicije i izvođači Đurđevdanskog festivala 2022.

 

Selekciona komisija odabrala je 18 kompozicija koje će 13. maja 2022. godine biti premijerno izvedene
na 28. međunarodnom Đurđevdanskom festivalu dječije pjesme u Banjaluci. Komisija je odabrala 24
izvođača iz Letonije, Rusije, Bugarske, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne
Makedonije i Bosne i Hercegovine.

Članovi selekcione komisije:
1. Dejan Dejanović, rukovodilac Muzičke produkcije RTRS
2. Aleksandar Jošić, urednik Redakcije muzičkog programa TV RS
3. Igor Divljak, urednik na Radiju RS
4. Maja Tatić, urednik u Muzičkoj produkciji RTRS
5. Jelena Šukalo, muzički saradnik na TV RS
6. Dragoljub Sladojević, urednik u Muzičkoj produkciji RTRS

U program festivala uvrštene su slijedeće kompozicije i izvođači:

01. BAŠ MI SE NE UČI
Izvođači: Anđela Subotić i Mihaela Jevtić (Prnjavor/BiH)
Muzika, tekst i aranžman: Nenad Ilijić

02. ČOVJEK OD TRI METRA
Izvođač: Viktor Vukojević (Doboj/BiH)
Muzika, tekst i aranžman: Igor Vukojević

03. DZIVES SKAISTUMS
Izvođač: Darina Tumaševiča (Riga/Letonija)
Muzika i aranžman: Jelena Loreina Švilpe
Tekst: Johana Emilija Lizete Rozenberga (Aspazija)

04. KABARE PRAVILNOG GOVORA
Izvođač: Maša Gašić (Prijedor/BiH)
Muzika, tekst i aranžman: Đorđe Jovančić

05. KIŠNA RAPSODIJA
Izvođači: Marija Damjanović, Lana Nikodinović i Ana Dojčinović (Banja Luka/BiH)
Muzika, tekst i aranžman: Anica Zrilić

06. KORAK ZA LET
Izvođač: Anđela Stijepović (Podgorica/Crna Gora)
Muzika: Danijel Alibabić
Tekst: Natalija Pavićević
Aranžman: Dejan Božović

07. LÉGY ÖRÖKKE A BARÁTOM
Izvođač: Kata Kosztyu (Budimpešta/Mađarska)
Muzika: Adrienn Junek i Gyorgy Habencius
Tekst: Adrienn Junek
Aranžman: Adrienn Junek

08. MOJ SVIJET
Izvođač: Korina Postružin (Zagreb/Hrvatska)
Muzika i aranžman: Tihomir Preradović
Tekst: Tihomir Preradović i Lidija-Katarina Matančević-Preradović

09. MOJA PJESMA
Izvođač: Ana Joldžić (Banja Luka/BiH)
Muzika: Ana Joldžić i Mirko Kesić
Tekst: Ana Joldžić
Aranžman: Mirko Kesić

10. OSMIJEHNI SE
Izvođač: Ivana Lazendić (Mrkonjić Grad/BiH)
Muzika: Vesna Veljković
Tekst: Sandra Škrbić
Aranžman: Zoran Bogdanović Riči

11. PEVAM O LJUBAVI
Izvođač: Elena Crnomarković (Novi Sad/Srbija)
Muzika i aranžman: Lado Leš
Tekst: Vid Vicko Vukelić

12. POZDRAVI S MORA
Izvođač: Uroš Botunjac (Beograd/Srbija)
Muzika: Vesna Veljković
Tekst: Radmila Simeunović
Aranžman: Zoran Bogdanović Riči

13. PRAVI FREND
Izvođači: Blanka Bojić i Majra Maljević (Sarajevo/BiH)
Muzika, tekst i aranžman: Đorđe Jovančić

14. ŠALALALALAM
Izvođač: Eva Brumen Košar (Miklavž na Dravskom polju/Slovenija)
Muzika i tekst: Slavc-Ladislav Kovačič
Aranžman: Tomislav Valenko

15. VJERUJEM
Izvođač: Mia Ištvanić (Zagreb/Hrvatska)
Muzika: Lamia Belošević
Tekst: Daliborka Carević Devernay
Aranžman: Petar Brkljačić

16. ДОБРИНА
Izvođač: Matej Roglić (Skoplje/Sjeverna Makedonija)
Muzika, tekst i aranžman: Niko Gjorgievski

17. ЛЯТО
Izvođači: Elica Uzunova, Simona Gančeva i Marija Santeva (Sofija/Bugarska)
Muzika i tekst: Galina Ivanova
Aranžman: Aleks Nušev

18. МЫ ДЕТИ ПЛАНЕТЫ
Izvođač: Jana Sokolova (Čeljabinsk/Rusija)
Muzika i tekst: Aleksandra Solberg
Aranžman: Artur Krotov

Pratite nas na Jutjub kanalu, Instagramu i Fejsbuk stranici Đurđevdanskog festivala.

 

SELECTED COMPOSITIONS AND PERFORMERS FOR THE DJURDJEVDAN FESTIVAL 2022

The Selection Commission has selected 18 compositions that will be premiered on May 13, 2022, at the 28th International Djurdjevdan Festival of Children Songs in Banja Luka. The Commission selected 24 performers from Latvia, Russia, Bulgaria, Hungary, Slovenia, Croatia, Serbia, Montenegro, Northern Macedonia and Bosnia and Herzegovina.

Members of the Selection Commission:
1. Dejan Dejanovic, head of RTRS Music Production
2. Aleksandar Josic, editor at RTRS Music Department
3. Igor Divljak, editor at Radio RS
4. Maja Tatic, editor at RTRS Music Production
5. Jelena Sukalo, music associate at RTRS
6. Dragoljub Sladojevic, editor at RTRS Music Production

The following compositions and performers are included in the Festival program:

01. I DON’T FEEL LIKE STUDYNG
Performers: Andjela Subotic and Mihaela Jevtic (Prnjavor/BiH)
Music, lyrics and arrangement: Nenad Ilijic

02. A MAN THREE METERS TALL
Performer: Viktor Vukojevic (Doboj/BiH)
Music, lyrics and arrangement: Igor Vukojevic

03. THE BEAUTY OF LIFE
Performer: Darina Tumashevicha (Riga/Latvia)
Music and arrangement: Jelena Loreina Svilpe
Lyrics: Johana Emilija Lizete Rozenberg (Aspazija)

04. CABARET OF CORRECT SPEECH
Performer: Masa Gasic (Prijedor/BiH)
Music, lyrics and arrangement: Djordje Jovancic

05. RAIN RHAPSODY
Performers: Marija Damjanovic, Lana Nikodinovic and Ana Dojcinovic (Banja Luka/BiH)
Music, lyrics and arrangement: Anica Zrilic

06. A FOOTSTEP FOR THE FLIGHT
Performer: Andjela Stijepovic (Podgorica/Montenegro)
Music: Danijel Alibabic
Lyrics: Natalija Pavicevic
Arrangement: Dejan Bozovic

07. BE MY FRIEND FOREVER
Performer: Kata Kosztyu (Budapest/Hungary)
Music: Adrienn Junek and Gyorgy Habencius
Lyrics: Adrienn Junek
Arrangement: Adrienn Junek

08. MY WORLD
Performer: Korina Postruzin (Zagreb/Croatia)
Music and arrangment: Tihomir Preradovic
Lyrics: Tihomir Preradovic and Lidija-Katarina Matancevic-Preradovic

09. MY SONG
Performer: Ana Joldzic (Banja Luka/BiH)
Music: Ana Joldzic and Mirko Kesic
Lyrics: Ana Joldzic
Arrangement: Mirko Kesic

10. SMILE!
Performer: Ivana Lazendic (Mrkonjic Grad/BiH)
Music: Vesna Veljkovic
Lyrics: Sandra Skrbic
Arrangement: Zoran Bogdanovic Ritchie

11. I SING ABOUT LOVE
Performer: Elena Crnomarkovic (Novi Sad/Serbia)
Music and arrangment: Lado Les
Lyrics: Vid Vicko Vukelic

12. GREETINGS FROM THE SEA
Performer: Uros Botunjac (Belgrade/Serbia)
Музика: Vesna Veljkovic
Lyrics: Radmila Simeunovic
Arrangement: Zoran Bogdanovic Ritchie

13. TRUE FRIEND
Performers: Blanka Bojic and Majra Maljevic (Sarajevo/BiH)
Music, lyrics and arrangement: Djordje Jovancic

14. SHALALALALAM
Performer: Eva Brumen Kosar (Miklavz na Dravskem polju/Slovenia)
Music and lyrics: Slavc-Ladislav Kovacic
Arrangement: Tomislav Valenko

15. I BELIEVE
Performer: Mia Istvanic (Zagreb/Croatia)
Music: Lamia Belosevic
Lyrics: Daliborka Carevic Devernay
Arrangement: Petar Brkljacic

16. KINDNESS
Performer: Matej Roglic (Skopje/Northern Macedonia)
Music, lyrics and arrangement: Niko Gjorgievski

17. SUMMER
Performers: Elitsa Uzunova, Simona Gancheva and Mariya Santeva (Sofia/Bulgaria)
Music and lyrics: Galina Ivanova
Arrangement: Aleks Nushev

18. WE ARE CHILDREN OF THE PLANET
Performer: Yana Sokolova (Chelyabinsk/Russia)
Music and lyrics: Aleksandra Solberg
Arrangement: Artur Krotov

Follow us on our YouTube channel, Instagram and Facebook page of the Djurdjevdan Festival!

 


Reader Comments

Write a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *