Композиције, извођачи и аутори Ђурђевданског фестивала 2023

1. ПОСТАЋУ ЗВИЈЕЗДА   пјесма | матрица
Извођач: Марија Вуковић (Бања Лука/БиХ)
Музика и текст: Душан Шестић
Аранжман: Горан Ђенић

I WILL BECOME A STAR
Performer: Marija Vukovic (Banja Luka/BiH)
Music and lyrics: Dusan Sestic
Arrangement: Goran Djenic

 

2. НА ПУТ СЕ СПРЕМИ   пјесма | матрица
Извођач: Маја Умићевић (Нови Град/БиХ)
Музика и текст: Јелена Остојић
Аранжман: Бојан Ђурић

GET READY FOR A TRIP
Performer: Maja Umicevic (Novi Grad/BiH)
Music and lyrics: Jelena Ostojic
Arrangement: Bojan Djuric

 

3. УСУДИ СЕ   пјесма | матрица
Извођачи: Марта Деур и Софија Макар (Загреб/Хрватска)
Музика, текст и аранжман: Маја Рогић

DARE
Performers: Marta Deur and Sofija Makar (Zagreb/Croatia)
Music, lyrics and arrangement: Maja Rogic

 

4. СЈАЈ   пјесма | матрица
Извођач: Маша Миловановић (Београд/Србија)
Музика и аранжман: Немања Михајловић
Текст: Тоде Николетић

GLOW
Performer: Masa Milovanovic (Belgrade/Serbia)
Music and arrangement: Nemanja Mihajlovic
Lyrics: Tode Nikoletic

 

5. НЕКА НОВА ЈА  пјесма | матрица
Извођач: Мона Мујовић (Подгорица/Црна Гора)
Музика: Ана Клепић
Текст: Ана Клепић и Сања Перић
Аранжман: Ладо Леш

A NEW ME
Performer: Mona Mujovic (Podgorica/Montenegro)
Music: Ana Klepic
Lyrics: Ana Klepic i Sanja Peric
Arrangement: Lado Les

 

6. ДЈЕЧИЈИ ЗАКОН    пјесма | матрица
Извођач: Леона Стајић (Бијељина/БиХ)
Музика и аранжман: Веселин Френки Богићевић
Текст: Сања Шестовић

CHILDRENS LAW
Performer: Leona Stajic (Bijeljina/BiH)
Music and arrangement: Veselin Frenki Bogicevic
Lyrics: Sanja Sestovic

 

7. БЪГАРСКА ПЕСЕН (БУГАРСКА ПЈЕСМА)   пјесма | матрица
Извођач: Нија Стојанова (Софија/Бугарска)
Музика и текст: Галина Иванова
Аранжман: Георги Цветков

BULGARIAN SONG
Performer: Niya Stoyanova (Sofia/Bulgaria)
Music and lyrics: Galina Ivanova
Arrangement: Georgi Tsvetkov

 

8. ЖЕЛИМ  пјесма | матрица
Извођач: Асја Џоговић (Бијело Поље/Црна Гора)
Музика: Данијел Алибабић
Текст: Наталија Павићевић
Аранжман: Дејан Божовић

I WISH
Performer: Asja Dzogovic (Bijelo Polje/Montenegro)
Music: Danijel Alibabic
Lyrics: Natalija Pavicevic
Arrangement: Dejan Bozovic

 

9. КА ТЕ ЧЕШ, ТАК ПАЧ ЈЕ (КАКО ХОЋЕШ, ТАКО ЋЕ БИТИ)   пјесма | матрица
Извођач: Тиса Гал (Словенска Бистрица/Словенија)
Музика и текст: Ладислав Славц Ковачич
Аранжман: Томислав Валенко

AS YOU WILL SO SHALL IT BE
Performer: Tisa Gal (Slovenska Bistrica/Slovenia)
Music and lyrics: Ladislav Slavc Kovacic
Arrangement: Tomislav Valenko

 

10. ЉЕПШЕ УЗ НАС   пјесма | матрица
Извођач: Ирис Фемић (Подгорица/Црна Гора)
Музика: Немања Михајловић
Текст: Тоде Николетић
Аранжман: Немања Михајловић

NICER WITH US
Performer: Iris Femic (Podgorica/Montenegro)
Music: Nemanja Mihajlovic
Lyrics: Tode Nikoletic
Arrangement: Nemanja Mihajlovic

 

11. ПОГЛЕДАЈ МЕ    пјесма | матрица
Извођач: Ива Раденковић (Сомбор/Србија)
Музика: Марија Хајнал Стошић
Текст: Марија Хајнал Стошић и Предраг Ђуришић
Аранжман: Ладо Леш

LOOK AT ME
Performer: Iva Radenkovic (Sombor/Serbia)
Music: Marija Hajnal Stosic
Lyrics: Marija Hajnal Stosic and Predrag Djurisic
Arrangement: Lado Les

 

12. ИМА НЕКА ПРИЧА   пјесма | матрица
Извођач: Ана Ајдуковић (Борово Насеље/Хрватска)
Музика и текст: Моника Јукић
Аранжман: Мики Ноплинг

THERE’S A STORY
Performer: Ana Ajdukovic (Borovo Naselje/Croatia)
Music and lyrics: Monika Jukic
Arrangement: Miki Nopling

 

13. ВОЛИМ    пјесма | матрица
Извођачи: Маша Гашић и Јана Драгојевић (Приједор/БиХ)
Музика: Дијана Рогановић Богићевић
Текст: Јасмина Гушмировић
Аранжман: Веселин Френки Богићевић

I LOVE
Performers: Masa Gasic and Jana Dragojevic (Prijedor/BiH)
Music: Dijana Roganovic Bogicevic
Lyrics: Jasmina Gusmirovic
Arrangement: Veselin Frenki Bogicevic

 

14. UZ BĒRNĪBAS SALAS (НА ОСТРВУ ДЈЕТИЊСТВА)   пјесма | матрица
Извођач: Дарина Тумашевича (Рига/Летонија)
Музика и аранжман: Јелена Лореина Швилпе
Текст: Аија Целма

ON THE ISLAND OF CHILDHOOD
Performer: Darina Tumashevicha (Riga/Latvia)
Music and arrangement: Jelena Loreina Svilpe
Lyrics: Aija Celma

 

15. ТАКО ЉУБАВ СИЈА    пјесма | матрица
Извођач: Андреа Јаковљевић (Фоча/БиХ)
Музика: Весна Вељковић
Текст: Сандра Шкрбић
Аранжман: Зоран Богдановић Ричи

THAT’S HOW LOVE SHINES
Performer: Andrea Jakovljevic (Foca/BiH)
Music: Vesna Veljkovic
Lyrics: Sandra Skrbic
Arrangement: Zoran Bogdanovic Richie

 

16. ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК (ПАПРАТ ЦВЈЕТА)    пјесма | матрица
Извођач: Диана Улихањан (Москва/Русија)
Музика и текст: Татјана Кошкарова
Аранжман: Роман Кошкаров

FERN BLOSSOMS
Performer: Diana Ulikhanyan (Moscow/Russia)
Music and lyrics: Tatiana Koshkarova
Arrangement: Roman Koshkarov

 

17. ПЛАШТ ЉУБАВИ   пјесма | матрица
Извођач: Николина Катавић (Загреб/Хрватска)
Музика: Ламиа Белошевић
Текст: Далиборка Царевић Девернај
Аранжман: Петар Бркљачић

CLOAK OF LOVE
Performer: Nikolina Katavic (Zagreb/Croatia)
Music: Lamia Belosevic
Lyrics: Daliborka Carevic Devernaj
Arrangement: Petar Brkljacic

 

18. ДЈЕЦА СВЕМИРА  пјесма | матрица
Извођачи: Тара и Зола Ристић (Сарајево/БиХ)
Музика, текст и аранжман: Ђорђе Јованчић

KIDS OF THE UNIVERSE
Performers: Tara and Zola Ristic (Sarajevo/BiH)
Music, lyrics and arrangement: Djordje Jovancic