Учесници свих фестивалаКОМПОЗИЦИЈЕ, ИЗВОЂАЧИ И АУТОРИ ПО РЕДОСЛИЈЕДУ ИЗВОЂЕЊА ЂУРЂЕВДАНСКОГ ФЕСТИВАЛА БАЊАЛУКА 2016.


01. ДОЖИВЉАЈИ МАЧКА ТОШЕ пјесма матрица
Извођач: Павле Лекић (Република Српска/БиХ)
Музика: Небојша Ивановић
Текст: Иван Марковић Аранжман: Небојша Ивановић

01. DOŽIVLJAJI MAČKA TOŠE
Izvođač: Pavle Lekić (Republika Srpska/BiH)
Muzika: Nebojša Ivanović
Tekst: Ivan Marković
Aranžman: Nebojša Ivanović

   


02. У СНОВИМА пјесма матрица
Извођач: Карла Лукенда (Република Српска/БиХ)
Музика: Тијана Мијатовић & Игор Шево
Текст: Игор Шево & Тијана Мијатовић
Аранжман: Игор Шево

02. U SNOVIMA
Izvođač: Karla Lukenda (Republika Srpska/BiH)
Muzika: Tijana Mijatović
Tekst: Tijana Mijatović & Igor Ševo
Aranžman: Igor Ševo

   


03. ДО НЕБА ДА ПОЛЕТИМ пјесма матрица
Извођач: Катарина Радуловић (Црна Гора)
Музика: Нина Деретић
Текст: Нина Деретић
Аранжман: Павле Богдановић

03. DO NEBA DA POLETIM
Izvođač: Katarina Radulović (Crna Gora)
Muzika: Nina Deretić
Tekst: Nina Deretić
Aranžman: Pavle Bogdanović

 

 04. БОЈАНКА пјесма матрица
Извођач: Јана Мрдић (Република Српска/БиХ)
Музика: Лало Леш
Текст: Снежана Јовић Влашкалић
Аранжман: Ладо Леш

04. BOJANKA
Izvođač: Jana Mrdić (Republika Srpska/BiH)
Muzika: Lalo Leš
Tekst: Snežana Jović Vlaškalić
Aranžman: Lado Leš

 

 05. ЉЕПОТИЦА пјесма матрица
Извођач: Паула Харасим (Хрватска)
Музика: Маја Рогић
Текст: Маја Рогић
Аранжман: Маја Рогић

05. LJEPOTICA
Izvođač: Paula Harasim (Hrvatska)
Muzika: Maja Rogić
Tekst: Maja Rogić
Aranžman: Maja Rogić

 

 06. ЗНАМ пјесма матрица
Извођач: Ана Спасојевић (Република Српска/БиХ)
Музика: Весна Вељковић
Текст: Недељко Попадић
Аранжман: Зоран Богдановић Ричи

06. ZNAM
Izvođač: Ana Spasojević (Republika Srpska/BiH)
Muzika: Vesna Veljković
Tekst: Nedeljko Popadić
Aranžman: Zoran Bogdanović Riči

 

 07. LET MUSIC CHANGE THE WORLD пјесма матрица
Извођачи: Ведрана Калетовић и Ана Мариа Васиљевић (Босна и Херцеговина)
Музика: Момир Никић
Текст: Момир Никић
Аранжман: Момир Никић

07. LET MUSIC CHANGE THE WORLD
Izvođači: Vedrana Kaletović i Ana Maria Vasiljević (Bosna i Hercegovina)
Muzika: Momir Nikić
Tekst: Momir Nikić
Aranžman: Momir Nikić

 

 08. КИША ПАДА пјесма матрица
Извођач: Стеван Зиројевић (Република Српска/БиХ)
Музика: Александар Саша Гајић
Текст: Драгослав Гузина
Аранжман: Александар Саша Гајић

08. KIŠA PADA
Izvođač: Stevan Zirojević (Republika Srpska/BiH)
Muzika: Aleksandar Saša Gajić
Tekst: Dragoslav Guzina
Aranžman: Aleksandar Saša Gajić

 

 09. УЛЕТАЯ В ДАЛЁКИЙ КРАЙ пјесма матрица
Извођач: Александра Табулина (Русија)
Музика: Артур Кротов
Текст: Артур Кротов
Аранжман: Артур Кротов

09. ULETAЯ V DALЁKIЙ KRAЙ
Izvođač: Aleksandra Tabulina (Rusija)
Muzika: Artur Krotov
Tekst: Artur Krotov
Aranžman: Artur Krotov

 

 10. СКИЈАЊЕ пјесма матрица
Извођач: Софија Кашански и Сара Миливојевић (Брчко Дистрикт/БиХ)
Музика: Борис Глишић
Текст: Борис Глишић
Аранжман: Борис Глишић

10. SKIJANJE

Izvođač: Sofija Kašanski i Sara Milivojević (Brčko Distrikt/BiH)
Muzika: Boris Glišić
Tekst: Boris Glišić
Aranžman: Boris Glišić

 

 11. ЉЕТЊА ЛУКА пјесма матрица
Извођач: Доротеја Радановић (Република Српска/БиХ)
Музика: Матија Благојевић
Текст: Иван Кековић
Аранжман: Матија Благојевић

11. LJETNJA LUKA

Izvođač: Doroteja Radanović (Republika Srpska/BiH)
Muzika: Matija Blagojević
Tekst: Ivan Keković
Aranžman: Matija Blagojević

 

 12. JAZ SEM BALERINA пјесма матрица
Извођач: Минка Лаврич (Словенија)
Музика: Алеш Лаврич
Текст: Мојка Mехора Лаврич
Аранжман: Алеш Лаврич

12. JAZ SEM BALERINA
Izvođač: Minka Lavrič (Slovenija)
Muzika: Aleš Lavrič
Tekst: Mojka Mehora Lavrič
Aranžman: Aleš Lavrič

 

 13. ДЈЕЧИЈА ЛУКА пјесма матрица
Извођач: Мила Лакетић (Република Српска/БиХ)
Музика: Јелена Шукало
Текст: Јелена Шукало
Аранжман: Марко Цвијић

13. DJEČIJA LUKA
Izvođač: Mila Laketić (Republika Srpska/BiH)
Muzika: Jelena Šukalo
Tekst: Jelena Šukalo
Aranžman: Marko Cvijić

 

 14. НЕВОЉА пјесма матрица
Извођачи: Ведрана Цуњак и Марија Гајић (Република Српска/БиХ)
Музика: Горан Вулета
Текст: Горан Вулета
Аранжман: Горан Вулета

14. NEVOLJA
Izvođači: Vedrana Cunjak i Marija Gajić (Republika Srpska/BiH)
Muzika: Goran Vuleta
Tekst: Goran Vuleta
Aranžman: Goran Vuleta

 

 15. TUTTE LE MAMME DEL MONDO (Tutti i colori) пјесма матрица
Извођач: Angela Lorusso (Италија)
Музика: Francesco Colasanto
Текст: Francesco Colasanto
Аранжман: Francesco Colasanto

15. TUTTE LE MAMME DEL MONDO
Izvođač: Angela Lorusso (Italija)
Muzika: Francesco Colasanto
Tekst: Francesco Colasanto
Aranžman: Francesco Colasanto

 

 16. ШТА ЈЕ ЉУБАВ пјесма матрица
Извођач: Ива Голуб (Србија)
Музика: Марија Хајнал Стошић
Текст: Марија Хајнал Стошић
Аранжман: Ладо Леш

16. ŠTA JE LJUBAV
Izvođač: Iva Golub (Srbija)
Muzika: Marija Hajnal Stošić
Tekst: Marija Hajnal Stošić
Aranžman: Lado LešThe following compositions are selected:

1. ŠTA JE LJUBAV – music, lyrics Marija Hajnal Stošić, arrangement Lado Leš
2. TUTTE LE MAMME DEL MONDO – music, lyrics, arrangement Francesco Colasanto
3. NEVOLJA – music, lyrics, arrangement Goran Vuleta
4. DJEČIJA LUKA – music, lyrics, arrangement Jelena Šukalo
5. JAZ SEM BALERINA – music, arrangement Aleš Lavrič, lyrics Mojka Mehora Lavrič
6. LJETNJA LUKA – music, arrangement Matija blagojević, lyrics Ivan Keković
7. SKIJANJE – music, lyrics, arrangement Boris Glišić
8. УЛЕТАЯ В ДАЛЁКИЙ КРАЙ – music, lyrics, arrangement Artur Krotov
9. KIŠA PADA – music, arrangement Aleksandar Saša gajić, lyrics Dragoslav Guzina
10. LET MUSIC CHANGE THE WORLD – music, lyrics, arrangement Momir Nikić,
11. ZNAM – music, arrangement Vesna Veljković, lyrics Nedeljko Popadić
12. LJEPOTICA – music, lyrics, arrangement Maja Rogić
13. BOJANKA – music, arrangement Lado Leš, lyrics Snežana Jović Vlaškalić
14. DO NEBA DA POLETIM – music, lyrics Nina Deretić, arrangement Pavle Bogdanović
15. U SNOVIMA – music, lyrics, arrangement Tijana Mijatović & Igor Ševo
16. DOŽIVLJAJI MAČKA TOŠE – music, arrangement Nebojša Ivanović, lyrics Ivan Marković