Учесници свих фестивалаКОМПОЗИЦИЈЕ, ИЗВОЂАЧИ И АУТОРИ ПО РЕДОСЛИЈЕДУ ИЗВОЂЕЊА ЂУРЂЕВДАНСКОГ ФЕСТИВАЛА БАЊАЛУКА 2017.01. ЗБОГ АНДРИЈЕ - АУДИО | МАТРИЦА
Извођач: МАША ПАОВИЋ
Музика: Сања Перић
Текст: Сања Перић
Аранжман: Михаило Радоњић & Владимир Мараш

01. ZBOG ANDRIJE - AUDIO | MATRICA
Izvođač: MAŠA PAOVIĆ
Muzika: Sanja Perić
Tekst: Sanja Perić
Aranžman: Mihajlo Radonjić & Vladimir Maraš

   


02. ДРУЗЬЯ НАВЕКИ - АУДИО | МАТРИЦА
Извођач: ЈАНА КРУТОЛАПОВА
Музика: Генадиј Кирилкин
Текст: Генадиј Кирилкин
Аранжман: Генадиј Кирилкин

02. ДРУЗЬЯ НАВЕКИ
Izvođač: JANA KRUTOLAPOVA - AUDIO | MATRICA
Muzika: Genadij Kirilkin
Tekst: Genadij Kirilkin
Aranžman: Genadij Kirilkin

   


03. СУТРА МИ ЈЕ РОЂЕНДАН - АУДИО | МАТРИЦА
Извођач: КАТАРИНА ПРАЧА
Музика: Милан Петровић
Текст: Милан Петровић
Аранжман: Милан Петровић

03. SUTRA MI JE ROĐENDAN - AUDIO | MATRICA
Izvođač: KATARINA PRAČA
Muzika: Milan Petrović
Tekst: Milan Petrović
Aranžman: Milan Petrović

   


04. МАЛЕ ВИЛЕ - АУДИО | МАТРИЦА
Извођач: ИВА ДРАГОЈЕВИЋ & ТЕОДОРА РАТКОВИЋ
Музика: Аница Зрилић
Текст: Аница Зрилић
Аранжман: Чарли

04. MALE VILE - AUDIO | MATRICA
Izvođač: IVA DRAGOJEVIĆ & TEODORA RATKOVIĆ
Muzika: Anica Zrilić
Tekst: Anica Zrilić
Aranžman: Charlie

 

 05. ЧУДНОВАТО ПРИЈАТЕЉСТВО - АУДИО | МАТРИЦА
Извођач: АНА БЕРТИЋ И ЛОЛА СУЧИЋ
Музика: Маја Рогић
Текст: Маја Рогић
Аранжман: Маја Рогић

05. ČUDNOVATO PRIJATELJSTVO - AUDIO | MATRICA
Izvođač: ANA BERTIĆ I LOLA SUČIĆ
Muzika: Maja Rogić
Tekst: Maja Rogić
Aranžman: Maja Rogić

 

 06. ШАРА, ШАРА БУБАМАРА - АУДИО | МАТРИЦА
Извођачи: АНЂЕЛА КУЈУНЏИЋ & ИЗАБЕЛА КЛИМОВИЋ
Музика: Бобо Вучур
Текст: Јефто Одавић
Аранжман: Бобо Вучур

06. ŠARA, ŠARA BUBAMARA - AUDIO | MATRICA
Izvođači: ANĐELA KUJUNDŽIĆ & IZABELA KLIMOVIĆ
Muzika: Bobo Vučur
Tekst: Jefto Odavić
Aranžman: Bobo Vučur

 

 07. СТАРА ГИТАРА - АУДИО | МАТРИЦА
Извођач: ДАНИЛО МИЛОСАВЉЕВИЋ
Музика: Вук Вукојевић
Текст: Вук Вукојевић
Аранжман: Игор Вукојевић

07. STARA GITARA - AUDIO | МАТРИЦА
Izvođač: DANILO MILOSAVLJEVIĆ
Muzika: Vuk Vukojević
Tekst: Vuk Vukojević
Aranžman: Igor Vukojević

 

 08. HÁZIKÓ DAL - АУДИО | МАТРИЦА
Извођач: ZSANETT BURANSZKI
Музика: László Mészáros
Текст: Andrea Lőrincz
Аранжман: Adrienn Junek

08. HÁZIKÓ DAL - AUDIO | МАТРИЦА
Izvođač: ZSANETT BURANSZKI
Muzika: László Mészáros
Tekst: Andrea Lőrincz
Aranžman: Adrienn Junek

 

 09. УСПАВАНКА - АУДИО | МАТРИЦА
Извођач: НЕВЕНА МРВАЉЕВИЋ
Музика: Ана Клепић
Текст: Ана Клепић
Аранжман: Александар Саша Гајић

09. USPAVANKA - AUDIO | MATRICA
Izvođač: NEVENA MRVALJEVIĆ
Muzika: Ana Klepić
Tekst: Ana Klepić
Aranžman: Aleksandar Saša Gajić

 

 10. ТРЕБА ДА СЕ СПАВА - АУДИО | МАТРИЦА
Извођач: НИКОЛИНА ЧАКАЉ
Музика: Весна Вељковић
Текст: Драгослав Гузина
Аранжман: Зоран Богдановић

10. TREBA DA SE SPAVA - AUDIO | MATRICA
Izvođač: NIKOLINA ČAKALJ
Muzika: Vesna Veljković
Tekst: Dragoslav Guzina
Aranžman: Zoran Bogdanović Riči

 

 11. БЯЛО ОБЛАЧЕ - АУДИО | МАТРИЦА
Извођач: СИМЕОН СПАСОВ
Музика: Доно Цветков
Текст: Рајна Панева
Аранжман: Красимир Илиев

11. BЯLO OBLAČE - AUDIO | MATRICA
Izvođač: SIMEON SPASOV
Muzika: Dono Cvetkov
Tekst: Rajna Paneva
Aranžman: Krasimir Iliev

 

 12. НЕСТАШНЕ НОТЕ - АУДИО | МАТРИЦА
Извођач: МИЛА ЛАКЕТИЋ
Музика: Уна Шушница
Текст: Уна Шушница
Аранжман: Чарли

12. NESTAŠNE NOTE - AUDIO | MATRICA
Izvođač: MILA LAKETIĆ
Muzika: Una Šušnica
Tekst: Una Šušnica
Aranžman: Charlie

 

 13. ЉУБАВ КАО РУЖА - АУДИО | МАТРИЦА
Извођач: АНАСТАСИА ПОПОВИЋ
Музика: Весна Вељковић
Текст: Драгослав Гузина
Аранжман: Зоран Богдановић Ричи

13. LJUBAV KAO RUŽA - AUDIO | MATRICA
Izvođač: ANASTASIA POPOVIĆ
Muzika: Vesna Veljković
Tekst: Dragoslav Guzina
Aranžman: Zoran Bogdanović Riči

 

 14. ЉУБАВ КРАСИ СВИЈЕТ - АУДИО | МАТРИЦА
Извођач: ИРЕНА СПАСОЈЕВИЋ
Музика: Светослав Лобошки
Текст: Боро Мајданац
Аранжман: Светослав Лобошки

14. LJUBAV KRASI SVIJET - AUDIO | MATRICA
Izvođač: IRENA SPASOJEVIĆ
Muzika: Svetoslav Loboški
Tekst: Boro Majdanac
Aranžman: Svetoslav Loboški

 

 15. УТИХНИ СВИЈЕТЕ - АУДИО | МАТРИЦА
Извођач: АНА ВУЈОШЕВИЋ
Музика: Ладо Леш
Текст: Ана Клепић
Аранжман: Ладо Леш

15. UTIHNI SVIJETE - AUDIO | MATRICA
Izvođač: ANA VUJOŠEVIĆ
Muzika: Lado Leš
Tekst: Ana Klepić
Aranžman: Lado Leš

 

 16. МОЈАТА МАЈКА - АУДИО | МАТРИЦА
Извођач: ДРАГАНА ЈОВАНОВСКА
Музика: Борче Шабаноски
Текст: Душко Темелкоски Аранжман:
Борче Шабаноски

16. MOJATA MAJKA - AUDIO | MATRICA
Izvođač: DRAGANA JOVANOVSKA
Muzika: Borče Šabanoski
Tekst: Duško Temelkoski
Aranžman: Borče Šabanoski