Учесници свих фестивалаКОМПОЗИЦИЈЕ, ИЗВОЂАЧИ И АУТОРИ ПО РЕДОСЛИЈЕДУ ИЗВОЂЕЊА ЂУРЂЕВДАНСКОГ ФЕСТИВАЛА БАЊАЛУКА 2017.01. ДРУЗЬЯ НАВЕКИ
Извођач: ЈАНА КРУТОЛАПОВА
Музика: Генадиј Кирилкин
Текст: Генадиј Кирилкин
Аранжман: Генадиј Кирилкин

01. ДРУЗЬЯ НАВЕКИ
Izvođač: JANA KRUTOLAPOVA
Muzika: Genadij Kirilkin
Tekst: Genadij Kirilkin
Aranžman: Genadij Kirilkin

   


02. СУТРА МИ ЈЕ РОЂЕНДАН
Извођач: КАТАРИНА ПРАЧА
Музика: Милан Петровић
Текст: Милан Петровић
Аранжман: Милан Петровић

02. SUTRA MI JE ROĐENDAN
Izvođač: KATARINA PRAČA
Muzika: Milan Petrović
Tekst: Milan Petrović
Aranžman: Milan Petrović

   


03. МАЛЕ ВИЛЕ
Извођач: ИВА ДРАГОЈЕВИЋ & ТЕОДОРА РАТКОВИЋ
Музика: Аница Зрилић
Текст: Аница Зрилић
Аранжман: Чарли

03. MALE VILE
Izvođač: IVA DRAGOJEVIĆ & TEODORA RATKOVIĆ
Muzika: Anica Zrilić
Tekst: Anica Zrilić
Aranžman: Charlie

 

 04. ЧУДНОВАТО ПРИЈАТЕЉСТВО
Извођач: АНА БЕРТИЋ И ЛОЛА СУЧИЋ
Музика: Маја Рогић
Текст: Маја Рогић
Аранжман: Маја Рогић

04. ČUDNOVATO PRIJATELJSTVO
Izvođač: ANA BERTIĆ I LOLA SUČIĆ
Muzika: Maja Rogić
Tekst: Maja Rogić
Aranžman: Maja Rogić

 

 05. ШАРА, ШАРА БУБАМАРА
Извођачи: АНЂЕЛА КУЈУНЏИЋ & ИЗАБЕЛА КЛИМОВИЋ
Музика: Бобо Вучур
Текст: Јефто Одавић
Аранжман: Бобо Вучур

05. ŠARA, ŠARA BUBAMARA
Izvođači: ANĐELA KUJUNDŽIĆ & IZABELA KLIMOVIĆ
Muzika: Bobo Vučur
Tekst: Jefto Odavić
Aranžman: Bobo Vučur

 

 06. СТАРА ГИТАРА
Извођач: ДАНИЛО МИЛОСАВЉЕВИЋ
Музика: Вук Вукојевић
Текст: Вук Вукојевић
Аранжман: Игор Вукојевић

06. STARA GITARA
Izvođač: DANILO MILOSAVLJEVIĆ
Muzika: Vuk Vukojević
Tekst: Vuk Vukojević
Aranžman: Igor Vukojević

 

 07. HÁZIKÓ DAL
Извођач: ZSANETT BURANSZKI
Музика: László Mészáros
Текст: Andrea Lőrincz
Аранжман: Adrienn Junek

07. HÁZIKÓ DAL
Izvođač: ZSANETT BURANSZKI
Muzika: László Mészáros
Tekst: Andrea Lőrincz
Aranžman: Adrienn Junek

 

 08. УСПАВАНКА
Извођач: НЕВЕНА МРВАЉЕВИЋ
Музика: Ана Клепић
Текст: Ана Клепић
Аранжман: Александар Саша Гајић

08. USPAVANKA
Izvođač: NEVENA MRVALJEVIĆ
Muzika: Ana Klepić
Tekst: Ana Klepić
Aranžman: Aleksandar Saša Gajić

 

 09. ТРЕБА ДА СЕ СПАВА
Извођач: НИКОЛИНА ЧАКАЉ
Музика: Весна Вељковић
Текст: Драгослав Гузина
Аранжман: Зоран Богдановић

09. TREBA DA SE SPAVA
Izvođač: NIKOLINA ČAKALJ
Muzika: Vesna Veljković
Tekst: Dragoslav Guzina
Aranžman: Zoran Bogdanović Riči

 

 10. ES VĒLOS IEMĪLĒTIES
Извођач: ALINA STULGAITE
Музика: Jelena Lorena Švilpe
Текст: Irena Emilia Švilpe
Аранжман: Jelena Lorena Švilpe

10. ES VĒLOS IEMĪLĒTIES
Izvođač: ALINA STULGAITE
Muzika: Jelena Lorena Švilpe
Tekst: Irena Emilia Švilpe
Aranžman: Jelena Lorena Švilpe

 

 11. БЯЛО ОБЛАЧЕ
Извођач: СИМЕОН СПАСОВ
Музика: Доно Цветков
Текст: Рајна Панева
Аранжман: Красимир Илиев

11. BЯLO OBLAČE
Izvođač: SIMEON SPASOV
Muzika: Dono Cvetkov
Tekst: Rajna Paneva
Aranžman: Krasimir Iliev

 

 12. НЕСТАШНЕ НОТЕ
Извођач: МИЛА ЛАКЕТИЋ
Музика: Уна Шушница
Текст: Уна Шушница
Аранжман: Чарли

12. NESTAŠNE NOTE
Izvođač: MILA LAKETIĆ
Muzika: Una Šušnica
Tekst: Una Šušnica
Aranžman: Charlie

 

 13. ЉУБАВ КАО РУЖА
Извођач: АНАСТАСИЈА ПОПОВИЋ
Музика: Весна Вељковић
Текст: Драгослав Гузина
Аранжман: Зоран Богдановић Ричи

13. LJUBAV KAO RUŽA
Izvođač: ANASTASIJA POPOVIĆ
Muzika: Vesna Veljković
Tekst: Dragoslav Guzina
Aranžman: Zoran Bogdanović Riči

 

 14. ЉУБАВ КРАСИ СВИЈЕТ
Извођач: ИРЕНА СПАСОЈЕВИЋ
Музика: Светослав Лобошки
Текст: Боро Мајданац
Аранжман: Светослав Лобошки

14. LJUBAV KRASI SVIJET
Izvođač: IRENA SPASOJEVIĆ
Muzika: Svetoslav Loboški
Tekst: Boro Majdanac
Aranžman: Svetoslav Loboški

 

 15. УТИХНИ СВИЈЕТЕ
Извођач: АНА ВУЈОШЕВИЋ
Музика: Ладо Леш
Текст: Ана Клепић
Аранжман: Ладо Леш

15. UTIHNI SVIJETE
Izvođač: ANA VUJOŠEVIĆ
Muzika: Lado Leš
Tekst: Ana Klepić
Aranžman: Lado Leš

 

 16. МОЈАТА МАЈКА
Извођач: ДРАГАНА ЈОВАНОВСКА
Музика: Борче Шабаноски
Текст: Душко Темелкоски Аранжман:
Борче Шабаноски

16. MOJATA MAJKA
Izvođač: DRAGANA JOVANOVSKA
Muzika: Borče Šabanoski
Tekst: Duško Temelkoski
Aranžman: Borče Šabanoski