„ЂУРЂЕВДАНСКИ ФЕСТИВАЛ ДЈЕЧИЈЕ ПЈЕСМЕ“ БАЊА ЛУКА

    Ђурђевдански фестивал дјечје пјесме је међународна музичка манифестација која се одржава од 1994. године. За 24 године постојања за Фестивал је написано више од 400 нових дјечијих пјесама. Важи за један од најреспектабилнијих фестивала дјечије пјесме у региону.
     Дугогодишња традиција, озбиљна селекција, модерна сценографија, значајна медијска пажња, образовни и културни аспект, међународна културна сарадња и добра организација су само неки од елемената који оправдавају такве тврдње. Ђурђевдански фестивал је увелико превазишао пројектовани циљ Радио-телевизије Републике Српске, као организатора, и постао препознатљив дјечији музички бренд.
     Фестивал промовише актуелни музички израз и савремену музичку продукцију за дјецу. Циљ Фестивала је афирмација музичког стваралаштва за дјецу, подстицање аутора и музичких талената и очување дјечије пјесме од комерцијализације и шунда који је све присутнији на музичкој сцени.
На Фестивалу су до сада учествовала дјеца из многих земаља међу којима су: Русија, Румунија, Италија, Јапан, Канада, Бјелорусија, Украјина, Мађарска, Малта, Пољска, Бугарска, Србија, Македонија, Црна Гора, Словенија, Хрватска и Босна и Херцеговина.

На финалној фестивалској вечери 11. маја 2018. године биће изведено 16 нових дјечијих пјесама, које је од радова пристиглих на јавни позив одабрала селекциона комисија. Наступиће извођачи из девет држава.


„DURDEVDANSKI FESTIVAL DJECIJE PJESME“ BANJA LUKA

     Durdevdanski festival djecje pjesme je medunarodna muzicka manifestacija koja se odrzava od 1994. godine. Za 24 godine postojanja za Festival je napisano vise od 400 novih djecijih pjesama. Vazi za jedan od najrespektabilnijih festivala djecije pjesme u regionu.
     Dugogodisnja tradicija, ozbiljna selekcija, moderna scenografija, znacajna medijska paznja, obrazovni i kulturni aspekt, medunarodna kulturna saradnja i dobra organizacija su samo neki od elemenata koji opravdavaju takve tvrdnje.
Durdevdanski festival je uveliko prevazisao projektovani cilj Radio-televizije Republike Srpske, kao organizatora, i postao prepoznatljiv djeciji muzicki brend.
     Festival promovise aktuelni muzicki izraz i savremenu muzicku produkciju za djecu. Cilj Festivala je afirmacija muzickog stvaralastva za djecu, podsticanje autora i muzickih talenata i ocuvanje djecije pjesme od komercijalizacije i sunda.
Na Festivalu su do sada ucestvovala djeca iz mnogih zemalja medu kojima su: Rusija, Rumunija, Italija, Japan, Kanada, Bjelorusija, Ukrajina, Madarska, Malta, Poljska, Bugarska, Srbija, Makedonija, Crna Gora, Slovenija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina.

     Na finalnoj festivalskoj veceri 11. maja 2018. godine bice izvedeno 16 novih djecijih kompozicija koje je, od radova pristiglih na javni poziv, odabrala selekciona komisija. Nastupice izvodaci iz devet drzava.


„DJURDJEVDAN FESTIVAL OF CHILDREN SONGS“ BANJA LUKA

     Djurdjevdan Festival of Children Songs is an international music event held since 1994. For the 23 year of its existence, about 400 new children songs were written for the Festival. It is considered to be one of the most respected festivals of children songs in the region.
     The long tradition, professional selection, modern scenography, significant media attention, educational and cultural aspects, international cultural cooperation and good organization are just some of the elements that justify such claims.
Djurdjevdan Festival has greatly exceeded the goal of Radio Television of Republic of Srpska, as the organizer, and has become a recognizable brand of children music.
The Festival promotes the current musical trends and contemporary music production for children.
     The aim of the Festival is to popularize the music creativity of children, encouraging authors and musical talents and preservation of children songs from the commercialization and kitsch that is increasingly present on the music scene.
Children from many countries, like Russia, Romania, Italy, Japan, Canada, Belarus, Ukraine, Hungary, Malta, Poland, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Montenegro, Slovenia, Croatia and Bosnia and Herzegovina participated at the Festival.

     On the final evening of the Festival, that will be held on May 12, 16 new children songs will be performed. These songs were selected by the Selection commission, from the works that were submitted to the open call. There will be performers from eight countries. For the first time, an author and a performer from Latvia will be participating at the Festival.